ادبی ؛ اجتماعی ؛ فرهنگی ؛ علمی

جستجو درعناوین

 

سلام بر بی بی دو عالم

زهرا که غمش جدا زدلها نشود

ظلمی که به او رسیده احصا نشود

بخشند اگر به او گناه همه را

یک جو دیه ی صورت زهرا نشود

*****

آتش زدن به خانه مولا بهانه بود

مقصود خصم کشتن بانوی خانه بود

آن شب قوی ترین سند غربت علی

تشییع مخفیانه ودفن شبانه بود

*****

از فاطمه اکتفا به نامش نکنید

نشناخته توصیف مقامش نکنید

هرکس که در او محبت زهرا نیست

علامه اگر هست سلامش نکنید

http://golebeheshti90.blogfa.com/post/26


ddddd12.mihanblog.com